Autorius surinko ir chronologijos tvarka pateikė informaciją apie Solohubus iš LDK žemės ir pilies teismų knygų, Lietuvos Metrikos.

Rašoma kaip Solohubas ir Sollohubas herbas Pravdičius.Viena giminė.Kilę iš Davainos.

1599-Upytės piles teismo knygose- Kristupo dovanojimo raštas žmonai Elžbietai Raiskai ,

1606-ten pat, Kristupas dovanoja Palėvenę Volkovysko paviete žmonai Elžbietai Raiskai,

1630-ten pat kvitas apie Šešuolių arba Kovalcų kaimo nuomą, išduotas Samuelio Mikalojui ,

1610-Minsko pateisėjas Adomas , 1612- pateisėjas, Minsko mokesčių rinkėjas ,

1613-01-23-Samuelis ir Kristina parduoda Kristupui Šešuolių kaimą,

Mikalojui ir Zofijai Volminskiams dovanoja Naujasodžio kaimą ,

1635-Mykolas įvedamas į Šlekinių? kaimo valstiečių valdymą,

1635 Mikalojus įkeičia Tirylius,

1634 m. balandžio privilegija Davainai Solohubui į 70 valakų žemės Lenčicos vaivadystėje( iš Lietuvos Metrikos)

1647- Steponas įkeičia Laukšilės arba Chuckiškių palivarką Upytės paviete,Lesnos arba Girelių žemes, Steponas parduoda Grungalio žemes prie Nevėžio upės Onai, Konstancijai ir Jadvygai Puzinaitėms,

1593-Mikalojaus dukra Elena ištekėjusi už Vladislovo, Viktorija- už Sycinskio ,

1635-Aleksandras Solohubas ,1696-po Gustavo Liudviko Grotuzo tapo Piarnu pakamore (žemės ribų teisėju-S.G.),

1689-Petras Solohubas Gelvanovskis ir žmona Elena Estera,jų Pašušvio ? dvaras Upytės paviete su vienu pavaldiniu, kitas Baubliuose ,

Tais pat metais-Vladislovas Solohubas Gelvanovskis ,

1703-Adomas Kazimieras Davaina Solohubas- Žemaičių taurininkas ir deputatas į Vyriausiąjį tribunolą ,1709 balandyje- žemaičių deputatas į Tribunolą, 1711-Naugarduko taurininkas , 1712- taurininkas ir Žemaičių pilies teismo raštininkas, Šauduvos seniūnas,

1705- pulkininkas Jonas ( iš tribunolo dekreto)

1713- Trajanas,

1722- LDK medžioklis Jonas, žemaičių pasiuntinys ir komisaras, 1730- rūmų ir tribunolo maršalka, 1727-LDK medžioklis, Senosios Rusos seniūnijos generalinis administratorius , nuo 1732 kovo iki 1747-LDK paiždininkis,1747-Bresto vaivada ?,Minsko kadencijos Tribunolo deputatas , žmona Konstancija Krišpinaitė- LDK rūmų karužos Pakošo našlė , - antroji- žmona Teresė Oginska 1748 m.,

1749-Jonas Mykolas -Ivenece ir Hory Horkuose Bresto vaivadystėje, palaidotas Minske , jo sūnūs-Juozapas Karolis –Vitebske, Sanoko ir Eišiškių seniūnas bei Antanas , dukros-Kotryna vienuolė ir Ona , ištekėjusi už Gostino pakamorės Tomo Ščavinskio ,

1737-Juozapas Davaina .... seniūnas, LDK tribunolo maršalka,1740-Žemaičių , 1747- Vitebsko kaštelionas,1751 birželyje ir lapkrityje - Tribunolo maršalka,1756-Vitebsko vai..,LDK pulkininkas,1766-Lietuvos dvaro asesorių teimo teisėjas,1749- Va..

1739- Jurgis Davaina, žmona Krėvos seniūnaitė Zofija Volminska, jų sūnūs-..ir Mikalojus ,

Jonas- Milašiūnų ir Pamūšio tėvūnas,jo trys sūnūs-Aleksandras, Andrius ir Kasperas,1670-Andrius- karaliaus dvariškis, Aleksandro žmona Kotryna Chikrošaitė, du jų sūnūs Rapolas ir Kazimieras Pelišių ir Kurklių paveldėtojai,1657 vyko teismo procesas Upytės pilies teisme del švedų sudeginto dvaro,

1640- -Andrius ir sūnėnai Rapolas ir Kazimieras , 1640 įkeitė Milašiūnus,Rapolas persikėlė į Ukmergės apskritį, jo žmona Staniševska, Stepono Vidzisškio našlė, Kurklių ir Pelišių paveldėtoja , Kazimieras irgi atsidūrė Ukmergės apskrityje, jo žmona Konstancija Vidziska brolienės pirmos santuokos duktė, Rapolo žmonos Onos 1636 06 20 testamentas , įvedimas į Kurklių ir dalies Pelišių dvarų valdymą,

1684- Rapolo sūnus Steponas iš motinos paveldėjo dalį Pelišių , dalį Juciškių kaimo įkeitė, 1706- Kazimieras ir žmona Konstancija Vidziska, keturi jų sūnūs Emanuelis, Jonas,Trajanas ir Ignotas ir dukterys Elena Baikovska ir Ona, ištekėjusi už Stepono Sieliavos,1714 -Kazimiero žmonos Konstancijos testamentas,

Jonas ir Marcibela Pankevičiūtė pirko Žudžgalių rba Pšemyslovo palivarką,

1738 – jų sūnūs Feliksas ir Stanislovas,dukros Ona ir Konstancija, Jono testamentas 1741 ,Ona už Penkovskio, o Konstancija – už pulkininko Pelišskio, Jono sūnus Stanislovas, jo žmona Elžbieta Heyking, jos 1767 m. raštas dlėl Pšemyslovo, jų sūnūs Aleksandras , Tadeušas ir duktė Liudvika, ištekėjusi už Bresto karužo Mikalojaus Bulharino, duktė Joana už Ukmergės rotmistro Pranciškaus Tautvilo Bortkevičiaus , žmona Ieva Daunoravičiūtė ir jų sūnus Antanas ir Juozapas , sūnus Aleksandras,Motiejus, Laurynas, jų krikšto metrikos iš Subačiaus bažnyčios

Aleksandras , Stanislovo sūnus , jo žmona Ukmergės iždininkaitė Anelė Kuncevičiūtė , jų vaikai Motiejus , kuriam 1816 jam buvo 8 metai, duktė Kazimiera- 9 metų, Michalina 5 metų, Veronika 1,2/4 metų,.Jiems priklausė Pšemyslovas

1670-karaliaus dvariškis Andrius, jo sūnus Zigmantas, o to sūnūs Jurgis, Aleksandras ...

Archyvuose buvo rasti sekantys dokumentai:

Dokumentai

Dokumentai

1907m. vasario 18d.Baisogalos Romos katalikų bažnyčioje kunigas K.Bitė pakrikštijo kūdikį vardu Petras ,kuris gimė šių metų ir mėnesio 13d. Fermoje . Tėvai-Krekenavos miestiečiai Martynas, Aleksandro sūnus Solohubas ir jo žmona Konstancija,iki sant. Janaitytė .Krikšto tėvai –Mykolas Jurevičius ir Konstancija Venšreiderytė.Prierašas:1933 07 22 Baisogalos bažnyčioje vedė Anelę Stankevičiūtę. 1904 m. birželio 6d.Baisogalos Romos katalikų bažnyčioje kunigas klebonas Vincentas Bitė sutuokė 34 m. miestietį Martyną Sologubą(miestiečių Aleksandro ir Onos , iki sant. Tauginaitė, Sologubų sūnų)ir miestietę 25 metų merginą Konstanciją Janaitytę miestietės Kotrynos Janaitytės ,Antano nesantuokinę dukrą)-abu iš Baisogalos.Vertimas iš rusų kalbos.

Dokumentai

Dokumentai

1878 m. rugpjūčio 19.Pašušvio Romos katalikų bažnyčioje kunigas Skablauskas pakrikštijo kūdikį vardu Antanina bajorų Aleksandro ir Onos Tauginaitės, Solohubų dukterį, kuri gimė šių metų ir mėnesio 18d. Pašušvio dvare. Krikšto tėvai- Konstantinas Gecevičius ir Joana Brazauskaitė. Vertimas iš rusų kalbos. 1872m. birželio 5d. Grinkiškio Romos Katalikų bažnyčioj kunigas vikaras Stanislovas Žitkevičius sutuokė šios bažnyčios parapijiečius iš Kairėnėlių kaimo 35 metų bajorą Aleksandrą Solohubą ir 26 metų merginą Oną Tauginaitę .Jo tėvai- bajorai Jonas ir Jadvyga, iki sant. Černiauskaitė ,Solohubai, nuotakos tėvai-Ignotas ir Uršulė, iki sant.Stankevičiūtė ,Tauginai -Liudviko- valstiečiai Krizostomas Stankevičius, Juozas Zaukus, Ignotas Gečas ir kiti. Vertimas iš rusų kalbos.

Dokumentai

Dokumentai
1877m.balandžio 8d.Pašušvio R.K parapijos bažnyčioje kunigas Skablauskas pakrikštijo kūdikį vardu Jonas ,tėvų teisėtų Sutuoktinių bajorų Aleksandro ir Onos, iki sant. Dauginaitė ,Solohubų sūnų ,kuris gimė šių metų ir mėnesio 8d. Pašušvio dvare. Krikšto tėvai- Stanislovas Armonas ir Domicelė, Juozo Čechausko žmona. Vertimas iš rusų kalbos. 1872m. lapkričio 19 d. Grinkiškio Romos katalikų bažnyčioje kunigas Vikaras Stanislovas Tiškevičius pakrikštijo kūdikį vardu Martynas , kuris gimė šių metų ir mėnesio17d. Šavos kaime. Tėvai-bajorai Aleksandras ir Ona, iki sant. Tautginaitė, Solohubai. Krikšto tėvai bajorai Jonas Čechavičius Ir Kotryna , Liudviko Čapovičiaus žmona.Vertimas iš rusų kalbos.
Dokumentai Dokumentai
l907m. kovo 9s, Baisogaloje nuo džiovos, mirė 60 metų Aleksandras Solohubas, Antano Jono sūnus,Liko žmona Ona , iki sant.Tauginaitė , sūnūs Martynas ir Pranciškus, dukra Viktorija. Šio mėnesio 11 d.palaidotas parapijos kapinėse. Vertimas iš rusų kalbos. 1919m. balandžio 26 d. Baisogalos fermoje nuo šlitinės mirė 68 metų bajorė našlė Ona Sotohubienė, Ignoto duktė.Liko sūnūs Martynas ir Pranciškus. Balandžio 28d. palaidota parapijos kapinėse.Vertimas iš rusų kalbos.
Dokumentai Dokumentai
1867 m, vasario 4d. Baisogalos Romos katalik ų bažnyčioje kunigas altarista Stanislovas Gužauskas sutuokė Preigių kaimo gyventojus 30 metų bajorą Aleksandrą Solohubą (Jono ir Viktorijos ,iki sant. Savickaitė , Solohubų sūnų ) ir 23 metų merginą Kazimierą Paškevičiūtę (Konstantino ir Praksedos ,iki sant. Daugvilaitė, paškevičių dukrą). Liudijo- bajoras Semelevičius, Juozas.., Adomas Prascevičius. Vertimas iš rusų kalbos. Martyno Sologubo santuokos liudijimas.